Contact
Research
Publications

Výuka
Pro studenty

 


   

  Garantuji a (spolu)přednáším následující předměty


  Pravidelně běžící přednášky (jsou povinné):

  Úvod do ekologie (ZOO/UEK)

  Základní přednáška z ekologie. Probírána jsou klasická témata oboru: ekologie a její souvislosti, rozšíření druhů a jeho determinanty, areály, abundance, populační struktura a dynamika, mezidruhové vztahy (kompetice, predace, parazitismus, mutualismus), struktura a časová a prostorová dynamika společenstev, provoz ekosystémů.


  Ekologie živočichů (ZOO/EZI)

  Probíraná témata zahrnují vybrané kapitoly z evoluční ekologie: alometrie, metabolismus a energetika, potravní ekologie, růst a stárnutí, životní strategie (life histories) a ekofyziologie: adaptace k životu v různých prostředích (moře, pouště, sucho atd). Záměrně jsou vynechána témata, která by se překrývala se základní přednáškou z ekologie (populace, mezidruhové interakce, struktura společenstev) nebo s etologií/behaviorální ekologií (rodičovská péče, pohlavní výběr atd). Přednáším polovinu kurzu (životní strategie, velikost těla, alometrie, metabolismus, růst a stárnutí).


  Úvod do studia biologie (ZOO/USB)

  Kolektivně vyučovaný předmět, který jen garantuji. Jeho cílem je seznámit studenty s výzkumnými směry a skupinami na Katedře zoologie a Katedře botaniky Přf UP, aby se zorientovali v nabídce témat pro bakalářské práce.  Blokovky, nemusí být otevřeny každý rok (jsou volitelné):

  Současné trendy v ekologii a evoluční biologii (ZOO/TREE)

  Diskuzní seminář nad odbornými články z ekologie a evoluční biologie (journal club).


  Zpracování a prezentace dat v prostředí R (ZOO/JAR), Kurz praktické analýzy dat (ZOO/KPAND)

  Stejný kurz pod dvěma různými názvy (z technických důvodů) - praktikum ze zpracování biologických dat v prostředí jazyka R. Důraz je kladen na praktické zvládnutí organizace dat, exploraci dat a prezentaci výsledků. Nejedná se o kurz biostatistiky ale o kurz ovládání Rka a zacházení s daty obecně a v tomto prostředí zejména.