Contact
Research
Publications

Výuka
Pro studenty

 


   

  Spolu/přednáším následující předměty


  Úvod do ekologie

  Základní přednáška z ekologie. Probírána jsou klasická témata oboru: ekologie a její souvislosti, rozšíření druhů a jeho determinanty, areály, abundance, populační struktura a dynamika, mezidruhové vztahy (kompetice, predace, parazitismus, mutualismus), struktura a časová a prostorová dynamika společenstev, provoz ekosystémů.


  Ekologie živočichů

  Probíraná témata zahrnují vybrané kapitoly z evoluční ekologie: alometrie, metabolismus a energetika, potravní ekologie, růst a stárnutí, životní strategie (life histories) a ekofyziologie: adaptace k životu v různých prostředích (moře, pouště, sucho atd). Záměrně jsou vynechána témata, která by se překrývala se základní přednáškou z ekologie (populace, mezidruhové interakce, struktura společenstev) nebo s etologií/behaviorální ekologií (rodičovská péče, pohlavní výběr atd). Přednáším polovinu kurzu (životní strategie, velikost těla, alometrie, metabolismus, růst a stárnutí).


  Evoluční biologie

  Základní bakalářský kurz evoluční biologie pokrývající celou šíři oboru od historie přes mikroevoluční mechanismy po speciaci, evo-devo, evoluční trendy a evoluci diverzity. Přednáším polovinu kurzu (úvod a potom makroevoluční kapitoly - "od speciace dál").